Effektiva tjänster

KONSULTATION/RÅDGIVNING

CPJ Consulting agerar bollplank åt företag i marknadskommunikativa frågor. Analysmetoder för effektivare marknadskommunikation som ger resultat och affärsvinster.

SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

CPJ Consulting genomför interna och externa aktiviteter som leder till en ökning av intäkter. Exempelvis utbildning av personal och kunder om verksamheten och därmed påvisa och styrka möjligheter vid samarbeten.

Katalysator – uppstart av utvecklingsprocesser

Vi agerar katalysator, dvs. får nya och befintliga idéer genomförda, och ser till att utvecklingen leder till ett bra resultat. Bra och goda idéer får en kommersiell bärkraft och blir vinstdrivande istället för att bara stanna upp på ett idéstadie beroende på tidsbrist. Kom igång med projekt där Ni i efterföljande fas tar över ansvaret för den fortsatta utvecklingen. Alternativt driver CPJ projektet till ett tydliggjort och överenskommet mål.

Tjänste-, koncept- och idéutveckling

CPJ Consulting har mångårig erfarenhet att driva denna typ av utvecklingskedjor. Allt med inriktningen att nå ett resultat som leder Er framåt.

Management/Projektledning

CPJ Consulting erbjuder Er att ta del av vår erfarenhet, på kort- och lång sikt, i form av utvalda projektbaserade ledarskapsroller. Vi har en mångårig erfarenhet av ledningsfrågor.

Partnerskap och samarbeten

För att bearbeta en marknad på ett kostnadseffektivt sätt kan det vara både smart och lönsamt att hitta strategiska samarbeten med externa partners, såsom exempelvis cross- & co-promotions. CPJ Consulting kan identifiera dessa partners och om så önskas knyta upp och framförallt följa upp dessa partnerskap åt Er.

Kommunikation

Vad, hur, när och varför kommunikation sker såväl externt som internt är nyckelfaktorer för att uppnå framgångsrika resultat. CPJ Consulting agerar rådgivare samt projektleda delar eller hela processer i Er kommunikation.

Intern implementering

Intern implementering kan upplevas som både svårt och besvärligt och kan därigenom leda till att goda idéer aldrig fullföljts. Förändringsprocesser kan av den enskilde medarbetaren upplevas som ett hot. Det bör finnas en väl förankrad och utarbetad plan för intern implementering av interna och externa marknadsaktiviteter. CPJ Consulting erbjuder Er att ta del av vår erfarenhet.

Projektledning

Projekt i alla dess former pågår kontinuerligt i de flesta företag och organisationer. CPJ Consultings samlade erfarenhet inom organisering, utveckling, implementering och uppföljning av marknadsrelaterade projekt gör att vi med enkelhet kliver in i rollen som projektledare.

Marknadsundersökning

En marknadsundersökning är bra för att ta reda på mer om sitt företags kunder och för att på så vis få ett kvitto på hur företagets produkter eller tjänster uppfattas av kunderna. Därmed ges möjligheter till förbättringar för att lättare möta marknadens behov.

NKI-mätningar för att skaffa kunskap om vad kunder tycker om oss.

Personal-undersökning genomför vi också då det i ett förändringsarbete är viktigt vad personalen tycker och tänker.